Wzory pism

Wniosek o ubezwłasnowolnienie. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Okręgowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Uczestnik: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wniosek

o ubezwłasnowolnienie częściowe/całkowite

Wnoszę o:

I. Ubezwłasnowolnienie całkowite/częściowe . . .(Imię, nazwisko uczestnika) . . . syna/córki . . .(Imiona i Nazwiska rodziców uczestnika) . . . ur. . . .(Data urodzenia uczestnika) . . . r. w . . .(Miejscowość urodzenia) . . . zamieszkałego/łej w . . .(Adres zamieszkania uczestnika) . . . – z powodu choroby psychicznej/niedorozwoju umysłowego/zaburzeń czynności psychicznych;

II. Ustanowienie kuratora/doradcy tymczasowego, który będzie strzegł interesów uczestnika postępowania, o ile, stosownie do treści art. 547 k.p.c., potrzeba taka zajdzie;

III. Zarządzenie zbadania uczestnika postępowania przez biegłego lekarza psychiatrę z listy biegłych Sądu Okręgowego w . . .(Miejscowość siedziby sądu) . . .;

Ponadto wnoszę o:

IV. Zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych;

V. Przeprowadzenie dowodów ze:

świadków:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)

dokumentów:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

 • - Odpis wniosku w 3 egzemplarzach
 • - Odpis skrócony aktu małżeństwa – dla kobiet
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa – dla mężczyzn
 • - Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia psychicznego uczestnika postępowania