Wzory pism

Pozew o podwyższenie alimentów. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych

Pozew

o podwyższenie alimentów

w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być podwyższone alimenty) . . .

wnoszę:

I. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . . (Data). . . r. , sygn. akt . . . . . . . . . na rzecz małoletniego . . . (Imię i nazwisko) . . . z kwoty . . . . . . złotych słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych do kwoty . . . . . . słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki/ojca . . . (Imię i nazwisko) . . . , jako ustawowej przedstawicielki do dnia . . . . . . . . . . r. każdego miesiąca z góry, poczynąjac od dnia . . . . . . roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatnosci którejkolwiek z rat;

II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych;

III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  • - Odpis pozwu
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.