Wzory pism

Pozew o wypłate wynagrodzenia. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział IV Pracy

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko, nazwa (firma)) i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu: . . . (Suma zaległych wynagrodzeń) . . .

Pozew

o wypłatę wynagrodzenia

wnoszę o:

I. Zasądzenie od pozwanego zaległego wynagrodzenia w kwocie . . .(Kwota zaległego wynagrodzenia) . . .złotych, należnego za okres od . . .(Okres za który wynagrodzenie nie było opłacane) . . . z ustawowymi odsetkami.

II. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego

III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  • - Umowa o pracę
  • -
  • -

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.