Wzory pism

Zażalenie na umorzenie postępowania przygotowawczegoSygnatura akt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .

Prokurator Okęrgowy w . . .(Miejscowść siedziby Prokuratury Okręgowej) . . .

za piśrednictwem

Prokuratora Rejonowego w . . .(Miejscowość siedziby Prokuratury Rejonowej) . . .

Wnoszący zażalenie:: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Zażalenie

na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego, sygnatura akt . . .(sygnatura akt sprawy) . . . z dnia . . .(Podać datę wydania postanowienia) . . . roku, wydane przez . . .(Podać nazwę organu który wydał postanowienie) . . ., a doręczone wnoszącemu zażalenie w dniu. . .(Data doręczenia postanowienia) . . . roku.

Na podstawie art. 306 § 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego(kpk) oraz art. 425 § 11 i 2 kpk zaskarżam wyżej wymienione postanowienie w całości.

Uzasadnienie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis składającego zażalenie)

Załaczniki:

W uzasadnieniu należy przedstawić zarzuty jakie stawia się zaskarżonemu postanowieniu.