Wzory pism

Umowa o dziełoUmowa o dzieło

Zawarta w dniu . . .(Data). . . roku w . . .(Miejscowość). . . pomiędzy:

1. . . .(Nazwa/firma wykonawcy). . . , z siedzibą w . . .(Siedziba wykonawcy). . . reprezentowanego przez . . .(Osoba uprawniona do reprezentacji wykonawcy). . . , zwanym dalej „Wykonawcą", a

2. . . .(Imię i Nazwisko zamawiającego). . ., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Miejscowość zamieszkania). . . , zwanym w treści umowy "Zamawiającym", o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na: . . . . . . . . . . . (Oznaczenie dzieła jakie ma być wykonane). . . . . . . . . . . .

§ 2.

Termin wykonania dzieła ustala się na: . . .(Data). . . roku

§ 3.

Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie po przyjęciu wykonanej pracy zgodnie z niniejszą umową, w wysokości . . . . . . . . . . . . . złotych (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych).

Od kwoty wynagrodzenia potrącony zostanie podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie jednego tygodnia od daty zgłoszenia.

§ 5.

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.

§ 6.

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania dzieła.

§ 7.

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

3. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła powyżej . . .(Podać okres zwłoki). . . dni/tygodni/miesięcy Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 8.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

§ 9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11.

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .