Wzory pism

Pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział III Rodzinny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew

o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Wnoszę o:

I. Zniesienie wspólności majątkowej . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . i pozwanego . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość USC) . . ..

II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów według norm przepisanych;

Ponadto wnosze o:

III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych;

IV. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ;

V. Przeprowadzenie dowodów że:

świadków:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)

dokumentów:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

 • - Odpis pozwu w 3 egz
 • - Odpis aktu małżeństwa
 • - Zaświadczenie o wysokosci dochodów powoda

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.