Wzory pism

Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Sygnatura akt: . . . (Podać syganturę akt sprawy) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych

Wniosek

powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

wnoszę o:

I. Zwolnienie mnie od zapłaty kosztów sądowych w sprawie przeciwko . . .(Imię i nazwisko osoby pozwanej ) . . . o . . . (określić w jakiej sprawie toczy się postępowanie np. o zapłatę). . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis wnioskującego)

Załączniki:

  • - np. zaświadczenie o zarobkach
  • - np. zaświadczenie lekarskie