Wzory pism

Umowa najmu lokalu mieszkalnegoUmowa najmu lokalu mieszkalnego

Zawarta w dniu . . .(Data). . . roku w . . .(Miejscowość). . . pomiędzy:

1. . . .(Imię i Nazwisko wynajmującego). . . , legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Miejscowość zamieszkania). . ., zwanym w treści umowy "Wynajmującym", a

2. . . .(Imię i Nazwisko najemcy). . ., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Miejscowość zamieszkania). . . , zwanym w treści umowy "Najemcą", o następującej treści:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego w . . .(Adres wynajmowanego lokalu). . . a składającego się z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Opis mieszkania). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., o łącznej powierzchni . . . (Powierzchnia lokalu) . . . m2. Do lokalu tego przynależy również piwnica o powierzchni 12 m2.

§ 2.

Opisywana Nieruchomość posiada księgę wieczystą o numerze KW . . .(Numer księgi wieczystej). . . prowadzoną przez Sąd Rejonowy w . . .(Miejscowość siedziby sądu). . ., Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 3.

1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy wymieniony w § 1 lokal na okres . . .(Podać okres najmu). . . , tj. od . . . (Data) . . . roku do . . . (Data) . . . roku.

2. Najemca nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego lokalu.

§ 4.

1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości . . . . . . złotych (słownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych) miesięcznie.

2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia . . . (Data). . . każdego miesiąca Na rachunek bankowy Wynajmującego w banku . . .(Nazwa banku). . . o nr . . .(Numer rachunku bankowego). . ..

§ 5.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

§ 6.

1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiot umowy w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu.

2. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 7.

Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

§ 9.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Najemca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .