Wzory pism

Umowa zlecenieUmowa zlecenie

Zawarta w dniu . . .(Data). . . roku w . . .(Miejscowość). . . pomiędzy:

1. . . .(Nazwa/firma zleceniodawcy). . . , z siedzibą w . . .(Siedziba zleceniodawcy). . . reprezentowanego przez . . .(Osoba uprawniona do reprezentacji zleceniodawcy). . . , zwanym dalej „Zleceniodawcą", a

2. . . .(Imię i Nazwisko zamawiającego zleceniobiorcy). . ., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Miejscowość zamieszkania). . . , zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o następującej treści:

§ 1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następującą pracę: . . . . . . . . . . . (Określenie pracy którą ma wykonać Zleceniobiorca). . . . . . . . . . . . w terminie od . . . (Data rozpoczęcia pracy). . . roku do . . . (Data zakończenia pracy). . . roku.

§ 2.

Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie wg przepracowanych godzin w wysokości . . . . . . . . . . . . . złotych (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych). Podstawą wyliczenia jest stawka . . . . . . . . . . . . . . złotych za godzinę pracy.

Od kwoty wynagrodzenia potrącony zostanie podatek dochodowy w odpowiedniej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania dzieła.

§ 5.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.

§ 6.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wykonawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .