Wzory pism

Umowa pożyczkiUmowa pożyczki

Zawarta w dniu . . .(Data). . . roku w . . .(Miejscowość). . . pomiędzy:

1. . . .(Imię i nazwisko pożyczkodawcy). . . ,, legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Adres zamieszkania pożyczkodawcy). . . , zwanym dalej „Pożyczkodawcą", a

2. . . .(Imię i Nazwisko pożyczkobiorcy). . ., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Adres miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy). . . , zwanym w treści umowy "Pożyczkobiorcą", o następującej treści:

§ 1.

Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie . . . . . . . . . . . (Oznaczenie kwoty pożyczki). . . . . . . . . . . . złotych, słownie: . . . . . . . . . . . (Oznaczenie kwoty pożyczki słownie). . . . . . . . . . . . na okres . . . . . . . . . . . (Oznaczenie okresu na jaki została dana pożyczka). . . . . . . . . . . .

§ 2.

Pożyczkobiorca pożyczkę określoną w § 1. przyjmuje i potwierdza odbiór kwoty w gotówce.

§ 3.

Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci kwotę pożyczki wraz z odsetkami po upływie terminu określonego w § 1, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 4.

Koszty zawarcia umowy ponosi . . . . . . . . . . . (Imię i nazwisko strony umowy ponoszącej koszty zawarcia umowy). . . . . . . . . . . .

§ 5.

Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6.

Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania dzieła.

§ 7.

W razie opóźnienia w zwrocie kwoty pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić odsetki ustawowe

§ 9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11.

Umowę sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pożyczkobiorca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .