Wzory pism

Pozew o uznanie spadkobiercy za niegodnego. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sadu) . . .

Wydział I Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych

Pozew

o uznanie spadkobiercy za niegodnego

Wnoszę o:

I. Uznanie pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . za niegodnego dziedziczenia spadku po spadkodawcy . . . (Imię, nazwisko spadkodawcy). . . ;

II. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie;

III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych;

Ponadto wnoszę o:

IV. Prowadzenie rozprawy także podczas nieobecnosci powoda;

V. Przeprowadzenie dowodów ze:

świadków:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)

dokumentów:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

 • - Odpis pozwu
 • - . . . . . . . . . . . . . .
 • - . . . . . . . . . . . . . .
 • - . . . . . . . . . . . . . .

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.