Wzory pism

Pozew o alimenty. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl

Pozew

o alimenty

w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) . . .

wnoszę o:

I. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . .

kwoty . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych

słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca . . .(Imię, nazwisko matki/ojca reprezentanta) . . ., jako ustawowego przedstawiciela do dnia . . .(Dzień miesiąca do którego świadczenie ma być płatne) . . . kazdego miesiaca z góry, poczynajac od dnia . . .(okreslenie poczatkowego terminu platnosci swiadczenia) . . . roku wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatnosci którejkolwiek z rat,

II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawe;

III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  • - Odpis pozwu
  • - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżenskiego;
  • - Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżenskie;
  • - Zaświadczenie o wysokości dochodów

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.