Wzory pism

Umowa kupna sprzedaży samochoduUmowa kupna sprzedaży pojazdu

Zawarta w dniu . . .(Data). . . roku w . . .(Miejscowość). . . pomiędzy:

1. . . .(Imię i Nazwisko sprzedającego). . . , legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Miejscowość zamieszkania). . ., zwanym w treści umowy "Sprzedającym", a

2. . . .(Imię i Nazwisko kupującego). . ., legitymującym się dowodem osobistym seria i nr . . .(Seria i numer). . . wydanym przez . . .(Organ wydający dowód osobisty). . . zamieszkałym w . . .(Miejscowość zamieszkania). . . , zwanym w treści umowy "Kupującym", o następującej treści:

§ 1.

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki . . .(Oznaczenie marki pojazdu). . . o numerze podwozia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., numerze rejestracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numerze silnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , roku produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2.

Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony w § 1 niniejszej umowy pojazd.

§ 3.

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę pojazdu w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych), płatną gotówką w chwili wydania pojazdu.

§ 4.

Wydanie przedmiotu sprzedaży i zapłata ceny nastąpi w miejscu podpisania umowy.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny oraz oznaczenia pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza, iż z tego tytułu nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń do Sprzedającego.

§ 6.

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, obciążają ...( Imię i Nazwisko osoby którą obciążają koszty zawarcia umowy)... .

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kupujący

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .