Wzory pism

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (Data) . . .

Sad Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Uczestnicy:

1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

3. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

4. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sprawy . . . (Określenie wartości zasiedzianej nieruchomości) . . . złotych

Wniosek

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

Wnoszę o:

I. Stwierdzenie, że wnioskodawca . . . (Imię, nazwisko wnioskodawcy) . . . nabył przez zasiedzenie z dniem . . . (Data upływu terminu zasiedzenia) . . . roku własnosci nieruchomości położonej w . . . (Miejscowość położenia nieruchomości) . . . o numerze . . . (Numer działki) . . . objętej księgą wieczystą o numerze KW . . . (Numer księgi wieczystej) . . . a prowadzonej przez Sąd Rejonowy w . . . (Siedziba sądu prowadzącego księgę wieczystą) . . ., Wydział Ksiąg Wieczystych.

II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.

III. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.

Uzasadnienie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis wnioskodawcy)

Załaczniki:

  • - Odpis wniosku dla sądu
  • - Odpis księgi wieczystej
  • - . . . . . . . . . . . . . .
  • - . . . . . . . . . . . . . .

Do wniosku należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.