Wzory pism

Prywatny akt oskarżenia. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział II Karny

Oskarżyciel prywatny: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Oskarżony: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Akt oskarżenia

w sparwie z oskarżenia prywatnego

Wnoszę o:

I. Akt oskarżenia przeciwko . . . (Imię i nazwisko oskarżonego) . . . oskarzonemu o . . . (opis czynu oskarżonego z podaniem dnia, miejsca jego popełnienia, skutki czynu, np. uszkodzenie ciała) . . . tj. o czyn z art. . . . (podać odpowiedni artykuł z Kodeksu Karnego) . . . Kodeksu karnego.

Uzasadnienie:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis oskarżyciela)

Osoby podlegające wezwaniu na rozprawę:

  • - oskarżyciel prywatny : . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  • - oskarżony : . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  • - świadkowie:
  • . . . (Imię, nazwisko świadka i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
  • . . . (Imię, nazwisko świadka i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Załączniki:

  • - odpis aktu oskarżenia
  • - np. zaświadczenie lekarskie