Wzory pism

Pozew o wydanie świadectwa pracy. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział IV Pracy

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko, nazwa (firma)) i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew

o wydanie świadectwa pracy

wnoszę o:

I. Wydanie powodowi . . .(Imię i nazwisko powoda) . . . przez byłego pracodawcę, pozwanego. . .(Imię i nazwisko, nazwa (firma) pozwanego) . . . świadectwo pracy.

II. Zasądzenia od pozwanego tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną powodowi wskutek odmowy wydania świadectwa pracy kwoty. . .(Określić kwoty odszkodowania) . . . złotych

III.Zasądzenie kosztów postępowanie wg norm przypisanych.

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

  • - Umowa o pracę
  • - Pismo wypowiedzenia
  • - Odpisy pozwu i załączników

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.