Wzory pism

Pełnomocnictwo procesowe ogólne. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Pełnomocnictwo procesowe szczególne

Upoważniam adwokata/radcę prawnego Pana . . .(Imię i Nazwisko prawnika ) . . . prowadzącego kancelarie mającą siedzibę przy . . . (Adres kacelarii). . .do działania w moim imieniu w sprawie toczącej się przed. . .(Oznaczyć sąd, organ przed którym toczy się postępowanie) . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis mocodawcy)