Wzory pism

Pozew o ochronę własności. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl

Pozew

o ochronę własności

Wnoszę o:

I. Nakazanie pozwanemu . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . , aby zaprzestał naruszania własności nieruchomości powoda . . .(Imię, nazwisko powoda) . . . , numer ewidencyjny . . .(Numer ewidencyjny działki) . . ., położonej w . . .(Miejscowość położenia nieruchomości) . . ., poprzez . . .(sposób działania pozwanego) . . . oraz zakazanie pozwanemu naruszania prawa własności powoda do wymienionej rzeczy na przyszłość

II. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie;

Ponadto wnosze o:

III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych;

IV. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ;

V. Przeprowadzenie dowodów ze:

świadków:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)

dokumentów:

 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

 • Odpis pozwu
 • . . . . . . . . . . . . . .
 • . . . . . . . . . . . . . .
 • . . . . . . . . . . . . . .

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii zalaczników ile jest uczestników postepowania.