Wzory pism

Pozew o ustalenie ojcostwa. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko małoletniego dla którego ma być ustalone ojcostwo) . . .

Reprezentowany przez: . . . (Imię, nazwisko osoby reprezentującej małoletniego i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew

o ustalenie ojcostwa

wnoszę o:

I. Ustalenie, iż małoletni . . .(Imię i nazwisko osoby małoletniej ) . . . urodzony dnia. . .(Data urodzenia małoletniego) . . . roku w . . .(miejscowość urodzenia małoletniego) . . . z matki . . .(Imie i nazwisko matki) . . .jest dzieckiem . . .(Imię i nazwisko pozwanego ) . . .

II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis reprezentującego)

Załączniki:

  • - odpis aktu urodzenia
  • - odpisy pozwu i załączników

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.