Wzory pism

Umowa o pracę. . .(Pieczęć nagłówkowa pracodawcy). . .

. . .(Numer REGON-EKD). . .

Umowa o pracę

Zawarta w dniu . . .(Data zawarcia umowy). . . w . . .(Miejscowość zawarcia umowy). . . między:

1. . . .(Nazwę/Firmę pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, adres siedziby). . .

a

2. . . .(Imię i nazwisko pracownika oraz jego miejsce zamieszkania). . . na okres próbny / czas nieokreślony / czas określony / czas wykonania określonej pracy

1. Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:

1) rodzaj umówionej pracy . . .(Stanowisko, funkcja, zawód, specjalność). . .

2) miejsce wykonywania pracy . . .(Miejscowość wykonywania pracy). . .

3) wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . .

4) wynagrodzenie . . . . . . . . . . . . . . złotych, słownie . . . . . . . . . . . . . . złotych.

(Składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)

5). inne warunki zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Termin rozpoczęcia pracy . . .(Data). . . roku.

. . . (Podpis osoby przyjmującej) . . .

. . . (Data i podpis pracownika) . . .