Wzory pism

Jak napisać pozew, wniosek w postępowaniu cywilnym?

Jeżeli zastanawiacie się Państwo w jaki sposób sporządzić samodzielnie pozew, wniosek w postępowaniu cywilnym bez płacenia nierzadko drogiemu prawnikowi przeczytajcie poniższe wskazówki.

Aby pismo w postępowaniu cywilnym było skuteczne musi posiadać koniecznie następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma, np. pozew o alimenty, wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia (czyli określenie tego czego żądamy);
 • wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności np. świadków, dokumentów, wniosków o powołanie biegłych;
 • własnoręczny podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie ( z reguły pozew, wniosek jest właśnie takim pismem), powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron ( powoda, pozwanych, uczestników), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt.

Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia.

W pismach procesowych mających na celu przygotowanie rozprawy (takim pismem jest np. odpowiedź na pozew) należy podać w uzasadnieniu zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć.

Koniecznie należy pamiętać aby do pisma procesowego dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Dodatkowo pozew powinien czynić zadość następującym wymaganiom:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (uzasadnienie), a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Pozew może ale nie musi zawierać ponadto wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

W zasadzie wniosek w postępowaniu nieprocesowym powinien czynić zadość wymaganiom dotyczącym pozwu ale z tą, oczywistą różnicą, iż zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie.

Wartość przedmiotu sporu

W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się ( np. świadczeń alimentacyjnych, czynszu najmu) wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania. W innych sprawach wnoszący pismo musi oszacować wartość przedmiotu sporu, np. nieruchomości, kwoty udzielonej pożyczki. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego.

W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy.

W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości.

W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.

Jak sporządzić pismo w postępowaniu karnym?

Aby pismo procesowe w postępowaniu karnym było skuteczne musi zawierać następujące elementy:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (sądu, prokuratury),
 • oznaczenie sprawy, której dotyczy ( wskazanie sygnatury akt, opisu czynu którego postępowanie dotyczy najlepiej ze wskazaniem odpowiedniego artykułu kodeksu lub ustawy karnej),
 • oznaczenie (imię nazwisko, firma) oraz adres wnoszącego pismo,
 • treść wniosku lub oświadczenia ( np. „zażalenie na umorzenie śledztwa”), w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
 • datę i podpis składającego pismo.

Za osobę, która nie może się podpisać, pismo podpisuje osoba przez nią upoważniona, ze wskazaniem przyczyny złożenia swego podpisu.

Powyżej wskazaliśmy elementy które powinno zawierać każde pismo procesowe, przepisy przewidują jednak dla szczególnych pism dodatkowe wymogi np. dla apelacji, aktu oskarżenia. Jak sporządzić takie pisma omawialiśmy już na łamach naszego serwisu w dziale „Darmowe porady prawne”.

Prosimy pamiętać, że nic złego nie stanie się, jeśli przeoczymy w piśmie procesowym któryś z koniecznych elementów. W takiej sytuacji, wzywa się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku w terminie 7 dni. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne.


Życzymy powodzenia i zapraszamy do korzystania z naszych wzorów.