Wzory pism

Pozew o unieważnienie małżenstwa. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Okręgowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział Cywilny

Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Pozew

o unieważnienie małżeństwa

wnoszę o:

I. Unieważnienie małżeństwa zawartego w dniu . . .(Data zawarcia małżeństwa) . . . roku w . . .(Miejscowość zawarcia zwiazku małżeńskiego) . . . przez pozwanego . . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . . i powoda . . .(Imie i nazwisko powoda) . . .

II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis reprezentującego)

Załączniki:

  • - akt małżeństwa
  • - 2 odpisy pozwu i załączników

Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.