Wiadomości

Samowola budowlana - obowiązek opłaty legalizacyjnej (wyrok TK)

Opublikowany: paź 22, 01:53

18 października 2006 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu dotyczące samowoli budowlanej – obowiązku opłaty legalizacyjnej, sygn. P 27/05.

Stan prawny:

Art. 49 prawa budowlanego w brzmieniu obowiązującym do 10 lipca 2003 r. umożliwiał legalizację samowoli budowlanej, bez obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej, o ile od zakończenia budowy upłynęło 5 lat, a istnienie obiektu nie naruszało przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Na właścicielu spoczywał obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przepisy ustawy nowelizującej wyodrębniły dwie grupy podmiotów spośród tych, którzy mogli przed 11 lipca 2003 r. uzyskać pozwolenie na użytkowanie samowolnie wybudowanego obiektu, z uwagi na spełnienie przesłanek art. 49. Pierwsza grupa to osoby, wobec których wszczęto z urzędu postępowanie zmierzające do likwidacji samowoli i wobec których wydano decyzję ostateczną. Obowiązek tych osób sprowadzał się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Grupa druga to osoby, wobec których nie wszczęto postępowania i nie wydano decyzji ostatecznej. Mogą one starać się o pozwolenie na użytkowanie samowolnie wybudowanego obiektu, ale niezależnie od spełnienia warunku zgodności z przepisami o planowaniu przestrzennym, są obligatoryjnie obciążane opłatą legalizacyjną. Jedynym kryterium tego rozróżnienia, bardzo istotnego, z uwagi na znaczną wysokość opłat legalizacyjnych, jest data wszczęcia procedury prowadzonej z urzędu wobec sprawców samowoli budowlanych. W tej właśnie grupie znalazła się Eugenia H. wobec której, z powodu dokonanej samowoli budowlanej, wszczęto postępowanie administracyjne z urzędu po dniu wejścia w życie nowelizacji. Eugenia H. wniosła prośbę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zwolnienie z opłaty legalizacyjnej w wys. 30.000 zł., niewspółmiernie wysokiej do kosztów dokonanej nadbudowy budynku gospodarczego (3.000 zł.). Jednocześnie podkreśliła fakt upłynięcia okresu 5 lat od wykonania nadbudowy, co powinno umożliwić zalegalizowanie robót na podstawie art. 49 prawa budowlanego, obowiązującego w czasie wykonywania robót. Na skutek odmowy zmiany postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, Eugenia H. wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego zastosowanie wobec tej samowoli przepisów umożliwiających legalizację pod warunkiem uiszczenia opłaty legalizacyjnej w oparciu o przepisy, które weszły w życie od 11 lipca 2003 r., pozostaje w sprzeczności z zasadą niedziałania prawa wstecz. Takie wybiórcze (zależne od przeprowadzenia czynności proceduralnych z urzędu) działanie prawa wstecz – zdaniem sądu – prowadzi do nieusprawiedliwionego, różnego traktowania podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej i jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
- art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 r., do budowy obiektu budowlanego lub jego części, mimo że pięcioletni termin od zakończenia budowy upłynął do dnia 10 lipca 2003 r., jest niezgodny z art. 32 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.
- art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie art. 49 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lipca 2003 r., do budowy obiektu budowlanego lub jego części, mimo że pięcioletni termin od zakończenia budowy upłynął do dnia 10 lipca 2003 r., jest niezgodny z art. 32 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Wszystkie podmioty, które przed dniem wejścia w życie ustawy tj. przed 11 lipca 2003 r. spełniały warunki uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, powinny być traktowane w ten sam sposób w zakresie legalizacji samowoli budowlanej. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawodawca wprowadza różnicowanie podmiotów na te, wobec których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do 10 lipca 2003 r. oraz te wobec których nie wydano takiej decyzji do 10 lipca 2003 r. Regulacja uzależnia zwolnienia od opłaty legalizacyjnej od etapu procedury administracyjnej. W praktyce o zwolnieniu od opłaty legalizacyjnej mogły zatem zadecydować rozmaite czynniki wpływające na szybkość procedury administracyjnej, które nie pozostawały w związku z treścią unormowań materialnoprawnych dotyczących samowoli budowlanej ani nie zależały od woli zainteresowanych. Z tego względu zdaniem Trybunału wprowadzone różnicowanie nie jest usprawiedliwione. Jednocześnie TK uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy dotyczące nakładania opłat legalizacyjnych wobec osób, które przed 11 lipca 2003 r. spełniały przesłanki uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Źródło: www.trybunal.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości