Wiadomości

Zwrot podatku akcyzowego za samochody sprowadzone z UE

Opublikowany: gru 13, 07:24

Osoby, które zapłaciły podatek akcyzowy za sprowadzone samochodu osobowego z terytorium państw Unii Europejskiej po 1 maja 2005 roku a więc po wejściu do niej Polski mogą ubiegać się o jego zwrot. Co prawda urzędy celne podejmują działania, które mają temu zapobiec, czego wyrazem jest zwrócenie się o wydanie interpretacji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale gdy sprawa trafia do Sądów Administracyjnych te orzekają często na korzyść płatników. Pierwsze takie orzeczenie wydał 25 maja 2005 roku Sąd Administracyjny w Lublinie, który orzekł w stosunku do osoby wnoszącej skargę, iż pobieranie podatku akcyzowego od sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej samochodu osobowego narusza unijny zakaz dyskryminacji towarów z innych krajów.

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdza m.in., iż ustawa podatkowa mówi, że akcyzie podlegają samochody osobowe nie zarejestrowane na terytorium kraju zgodnie. Objęcie ustawą wyłącznie samochodów nie zarejestrowanych na terenie kraju powoduje, iż sprzedawane na terenie kraju używane samochody osobowe nie podlegają opodatkowaniu akcyzą, gdyż wcześniej były zarejestrowane, zaś sprowadzane z państw członkowskich Unii obciąża podatek akcyzowy, którego wielkość zależy od wieku pojazdu. Wskazuje to, iż Polska nakłada na produkty innych państw UE podatek wewnętrzny wyższy od obowiązującego podobne produkty krajowe.

Aby rozpocząć procedurę uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy zacząć od złożenia do naczelnika właściwego urzędu celnego wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym wraz z drukiem AKC-U, czyli skorygowaną deklarację. Praktyka wykazuje, iż wniosek ten jest przez naczelników załatwiany w formie decyzji odmownej. Od tej decyzji służy odwołanie do dyrektora właściwej izby celnej. Odwołanie to wnosi się w terminie 14 dni od momentu doręczenia decyzji naczelnika urzędu celnego za jego pośrednictwem (art. 220 w zw. z art. 223 ordynacji podatkowej). I w tym przypadku regułą jest utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji. Wówczas podatnikowi otwiera się droga do wniesienia za pośrednictwem dyrektora właściwej izby celnej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę tą wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia decyzji dyrektora izby celnej. Od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Podstawą wniosku o zwrot nadpłaconego podatku jest naruszenie wprost art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) i pośrednio również art. 23 i 25 TWE.

Aktualnie sprawą zwrotu podatku zajmuje się Europejski Trybunału Sprawiedliwości. Ma on wydać orzeczenie w sprawie zgodności polskich przepisów podatkowych w zakresie opłaty akcyzy za wewnątrzunijny zakup samochodów z prawem unijnym. Wszystko wskazuje, iż wyrok będzie korzystny dla osób którzy akcyzę zapłacili.

Jak wynika z opinii rzecznika generalnego ETS z dnia 21 września br. ma on zastrzeżenia odnośnie do zgodności przepisów o podatku akcyzowym z art. 90 akapit pierwszy TWE w zakresie w jakim stawka podatku od używanych samochodów przywożonych z innych państw członkowskich przewyższa ułamek odpowiadający rezydualnemu podatkowi zawartemu w wartości porównywalnych samochodów używanych, na które podatek ten został nałożony w Polsce, przed ich pierwszą rejestracją. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów oznacza to, iż jedynie część podatku nałożonego na przywiezione samochody kwalifikuje się, zdaniem rzecznika, do zwrotu. Jest to część przewyższająca podatek akcyzowy zawarty w wartości takiego samego samochodu, zarejestrowanego wcześniej w Polsce.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości