Wiadomości

Czy udostępnienie przez powiatowy urząd pracy danych osobowych zakładowi ubezpieczeń nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych?

Opublikowany: gru 9, 08:05

Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 23 ust. 1 pkt 2 zawiera normę ogólną, zgodnie z którą przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W każdym zatem przypadku, w którym szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie do żądania danych osobowych lub nakłada obowiązek ich udostępnienia po stronie podmiotu, do którego w tym celu się zwrócono, udostępnienie danych nie może być traktowane jako naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte w innych aktach prawnych są bowiem skorelowane z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. j. Dz. U. Nr 124, poz. 1151, ze zm.), na wniosek zakładu ubezpieczeń, oraz w zakresie zadań wykonywanych przez ten zakład i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, sądy, organy prokuratury, policji oraz inne organy i instytucje mają obowiązek udzielić informacji i udostępnić materiały niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń oraz do określenia wysokości odszkodowania lub świadczenia. Powołany przepis uprawnia zakład ubezpieczeń do żądania od powiatowego urzędu pracy informacji pozostających w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności. Podkreślić jednak należy, iż nie chodzi tu o wszelkie informacje, a jedynie o te, które są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków (zdarzeń) oraz do określenia wysokości odszkodowania lub świadczenia. W myśl art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej podobne uprawnienia przysługują również Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznikowi Ubezpieczonych, które na wniosek, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania, mogą wystąpić do sądu, organów prokuratury, policji oraz innych organów i instytucji z żądaniem udzielenia przez te podmioty informacji w zakresie stanu sprawy oraz udostępnienia zebranych przez nie materiałów.

Źródło: www.giodo.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości