Wiadomości

Przestępstwo znęcania (cd.) - art. 207 Kodeksu karnego

Opublikowany: cze 22, 22:59

§ 1. „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

§ 2. „Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

§ 3. „Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Zwrot „znęca się” oznacza zadawanie cierpień fizycznych i psychicznych, przy czym chodzi tu o pewną intensywność. Są też problemy czy może być jednorazowe. Są to przypadki rzadkie, ale i ich się nie wyklucza. Można je przyjąć tylko wtedy, gdy to natężenie cierpień zadawanych pokrzywdzonemu jest tak wyraziste, że może być znęcaniem. Bierze się pod uwagę również częstotliwość. Aby mówić o znęcaniu się znakomitym argumentem jest element powtarzalności zachowań i ukierunkowanie na udręczenie pokrzywdzonego. To może przybierać różną postać (fizycznie) bicie, głodzenie itp., (psychicznie) straszenie, wyszydzanie, lżenie, itp.

Znęcanie się zachodzi niezależnie od tego jak zachowuje się pokrzywdzony. Tutaj jest wszystko jedno. Są problemy z wzajemnym znęcaniem się. Nie ma wzajemnego znęcania. To znaczy może być w tym sensie, że wyodrębnimy ciąg zachowań, które będą wskazywały, że X znęca się nad Y, a w innych okolicznościach Y nad X. Przy takim ujęciu jest to możliwe. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę pewną zwartość czasową, to będziemy oceniać to jako oddzielne zdarzenia.

Znęcanie się może także nastąpić przez zaniechanie, np.: nie podawanie posiłków przez osobę, na której ciąży obowiązek podejmowania pewnych czynności wobec pokrzywdzonego.

Różne są źródła stosunku zależności, o którym mówi art. 207. Można tu wymienić np.:

  • umowa pracodawca – pracownik,
  • sytuacja faktyczna,
  • pozostawanie we wspólnocie mieszkaniowej,
  • przełożony – podwładny,
  • policjant – zatrzymany,
  • przewodnik.

Czyli chodzi o sytuacje, gdzie z założenia mamy do czynienia z przewagą jednej osoby i kimś słabszym, zależnym.

Osoba nieporadna to taka, która nie ma możliwości w pełni decydować o swoim życiu np. chory, osoba w podeszłym wieku, niepełnosprawnośc ruchowa, choroba psychiczna.

Pamiętajmy, że znęcanie się ma w sobie ten element drastyczności. Oczywiście § 2 możemy stosować, gdy rzeczywiście jest coś więcej. Szczególne okrucieństwo to musi być bardzo silne cierpienie. Jest rozbieżność w doktrynie, jeżeli chodzi o to pojęcie. Jedni teoretycy prawa odwołują się do pewnego wzorca typowego, przeciętnego obywatela, czyli kryterium obiektywnego. Inni zaś zwracają uwagę, że tutaj należy brać pod uwagę kryteria subiektywne. Tym ostatnim przyznajemy rację, np. to, co nie będzie znęcaniem psychicznym nad osobą dorosłą może być znęcaniem nad dzieckiem oczywiście, jeśli ustalimy, że celem było znęcanie.

Przestępstwo z art. 207 § 3 k.k. jest skutkowym, bo do jego popełnienia konieczne jest „targnięcie się” na własne życie. Wystarczy sama próba samobójcza, czyli nieskuteczne targnięcie się na życie udręczonej ofiary.

Pamiętajmy, że znęcanie się ma w sobie ten element drastyczności. Oczywiście § 2 możemy stosować, gdy rzeczywiście jest coś więcej. Szczególne okrucieństwo to musi być bardzo silne cierpienie. Jest rozbieżność w doktrynie jeżeli chodzi o to pojęcie. Jedni teoretycy prawa odwołują się do pewnego wzorca typowego, przeciętnego obywatela, czyli kryterium obiektywnego. Inni zaś zwracają uwagę, że tutaj należy brać pod uwagę kryteria subiektywne. Tym ostatnim przyznajemy rację np. to co nie będzie znęcaniem psychicznym nad osobą dorosłą może być znęcaniem nad dzieckiem oczywiście jeśli ustalimy, że celem było znęcanie.

Przestępstwo z art. 207 § 3 k.k. jest skutkowym, bo do jego popełnienia konieczne jest „targnięcie się” na własne życie. Wystarczy sama próba samobójcza czyli nieskuteczne targnięcie się na życie udręczonej ofiary.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości