Wiadomości

Niedostatek jako przesłanka powstania obowiązku alimentacyjnego

Opublikowany: lis 30, 03:12

Podstawową przesłanką, warunkiem który musi zostać spełniony aby powstał obowiązek alimentacyjny jest stan niedostatku. Niedostatek to stan w którym określona osoba nie jest w stanie zaspokoić własnymi siłami swoich usprawiedliwionych potrzeb. Nie ma ku temu możliwości majątkowych, zarobkowych, zdrowotnych itp.

Pojęcia niedostatku nie można ograniczać do wypadków, gdy uprawniony do alimentacji nie ma żadnych środków utrzymania, lecz przez to pojęcie należy rozumieć i taką sytuację materialną, w której osoby uprawnione nie mogą w pełni zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania. Jeżeli dana osoba jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby tylko w części obowiązek alimentacyjny obejmuje pozostałą część.

Należy pamiętać, iż obowiązek może powstać tylko wtedy gdy niedostatek powstał w związku z czynnikiem obiektywnym niezależnym od woli osoby która w niego popadła. Niedostatek w jakim znalazła się dana osoba nie będzie usprawiedliwiał przyznania jej świadczeń alimentacyjnych jeżeli powstał, np. w związku z tym że dana osoba zrezygnowała lekkomyślnie z pracy albo nie podejmuje jej mimo zdolności do jej podjęcia.

Uznaje się, iż w niedostatku jest również taka osoba której usprawiedliwione potrzeby zaspokajane są dobrowolnie przez osoby trzecie które zgodnie z prawem do tego nie zobowiązane. Mimo tego uprawnionemu przysługuje w takiej sytuacji roszczenie do sądu o przyznanie alimentów od osób prawnie do tego zobowiązanych. Osobie zaś która dostarczała środki utrzymania nie będąc do tego zobowiązana przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów od osób zobowiązanych które jednak z obowiązku tego się nie wywiązały .

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości