Wiadomości

Krajowy Rejestr Karny - informacja o skazanych.

Opublikowany: 2006-11-28

W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:

  • osobach: skazanych, tymczasowo aresztowanych lub poszukiwanych listem gończym oraz nieletnich, wobec których orzeczono środki poprawcze bądź wychowawcze lub których umieszczono w schronisku dla nieletnich;
  • podmiotach zbiorowych (np. firmach), wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Każdej osobie i każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Karnym, oraz do uzyskania informacji o treści wszystkich znajdujących się w Rejestrze zapisów dotyczących tej osoby lub podmiotu.

Informacji z Rejestru mogą także zasięgać uprawnione organy i instytucje (wymienione w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym), w tym pracodawcy – w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów prawa wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Prowadzeniem Rejestru zajmuje się
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
ul. Czerniakowska 100,
00-454 Warszawa

Numer telefonu do sekretariatu Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: (022) 39-76-200

Numer faxu do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego: (022) 39-76-205

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem. Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 50 zł – za informację o osobie,
  • 100 zł – za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy nakleić na formularz zapytania.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w siedzibie Biura Informacyjnego KRK lub w kasach sądów powszechnych.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub jednym z Punktów Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych

Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną – ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

Jeżeli informacja potrzebna jest np. do zamówień publicznych, należy podać art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

Źródło: www.ms.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości