Wiadomości

Jakie są uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie

Opublikowany: wrz 13, 10:01

Wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne – pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługuje:

 • ryczałt energetyczny – 104,77 zł
 • dodatek kompensacyjny – 22,98 zł
 • ulga taryfowa w wysokości 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach:

a) 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne – na podstawie biletów jednorazowych,
b) autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych.

Jak uzyskać uprawnienia wdowy lub wdowca

Decyzje o przyznaniu uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych wydaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony czytelnie i podpisany kwestionariusz,
 • odpis aktu zgonu małżonka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • 2 aktualne fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)
 • odcinek emerytury, renty lub zaświadczenie o pobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych,
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku starych formularzy dowodów kopie stron zawierających dane osobowe, serię i numer dokumentu oraz strony zawierające adres zamieszkania),
 • kserokopię:

a) zaświadczenia o uprawnieniach zmarłego współmałżonka lub
b) legitymacji kombatanckiej zmarłego współmałżonka lub
c) dowody potwierdzające działalność kombatancką bądź doznane represje

 • gdy zmarły małżonek nie posiadał przyznanych uprawnień,

a) rekomendację właściwego stowarzyszenia zrzeszającego kombatantów bądź osoby represjonowane,
b) osoby działające przez pełnomocników powinny również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać notariusz, urząd administracji rządowej lub samorządowej, upoważniony przedstawiciel stowarzyszenia kombatanckiego.

www.udskior.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości