Wiadomości

Jakie są uprawnienia wdowy lub wdowca po kombatancie

Opublikowany: 2006-09-13

Wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne – pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługuje:

 • ryczałt energetyczny – 104,77 zł
 • dodatek kompensacyjny – 22,98 zł
 • ulga taryfowa w wysokości 37% w komunikacji krajowej przy przejazdach:

a) 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pośpieszne – na podstawie biletów jednorazowych,
b) autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych.

Jak uzyskać uprawnienia wdowy lub wdowca

Decyzje o przyznaniu uprawnień przysługujących wdowom lub wdowcom pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych wydaje Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku osoby zainteresowanej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony czytelnie i podpisany kwestionariusz,
 • odpis aktu zgonu małżonka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • 2 aktualne fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)
 • odcinek emerytury, renty lub zaświadczenie o pobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych,
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku starych formularzy dowodów kopie stron zawierających dane osobowe, serię i numer dokumentu oraz strony zawierające adres zamieszkania),
 • kserokopię:

a) zaświadczenia o uprawnieniach zmarłego współmałżonka lub
b) legitymacji kombatanckiej zmarłego współmałżonka lub
c) dowody potwierdzające działalność kombatancką bądź doznane represje

 • gdy zmarły małżonek nie posiadał przyznanych uprawnień,

a) rekomendację właściwego stowarzyszenia zrzeszającego kombatantów bądź osoby represjonowane,
b) osoby działające przez pełnomocników powinny również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać notariusz, urząd administracji rządowej lub samorządowej, upoważniony przedstawiciel stowarzyszenia kombatanckiego.

www.udskior.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości