Wiadomości

Czy wartość majatku firmy w postaci środków trwałych nabytego w drodze spadku powinna być oszacowana przez rzeczoznawcę?

Opublikowany: sty 14, 10:31

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnoszący zapytanie prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp., odziedziczył po ojcu majątek należący do jego firmy w celu jej kontynuacji. Postępowanie w sprawie podatku od czynności cywilno – prawnych, w którym przedstawiono wartość całego majątku firmy ojca zostało zakończone.

Szczególny tryb ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa nabytych w drodze spadku został określony w art. 22g ust,1 pkt 3 i ust,15 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. Z 2000r., Nr 14, poz.176 ze zm. /. Zgodnie z art. 22g ust 1 pkt 3 cyt., ustawy, wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób stanowi wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Natomiast z ust.15 tego artykułu wskazuje sposób określenia łącznej wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z treści tego artykułu wynika, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowaną częścią a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadku i darowizn.

Z przedstawionych uregulowań wynika, że przy nabyciu przedsiębiorstwa w drodze spadku łączną wartością początkową nabytych składników majątku jest suma ich wartości rynkowej. Przy czym suma ta nie może być wyższa od różnicy między wartością przedsiębiorstwa a wartością składników mienia, które dla celów podatku od spadku i darowizn nie są ani środkami trwałymi, ani też wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Przepis art. 22g ust.15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odsyła do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Powołanie się w tym przepisie na ustawę o podatku od spadków i darowizn / ustawa z dnia 28.07.1983r., Dz.U. Nr 142, poz.1514 ze zm./ ma na celu wyłączenie z wartości przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wartości mienia, ustalonej zgodnie z art.8 ust.3 tej ustawy, które dla celów tego podatku nie są środkami trwałymi, ani też wartościami niematerialnymi i prawnymi. Natomiast przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy mieć jednak na uwadze art.19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powołanych powyżej przepisów, stanowisko Strony, iż wycena rzeczoznawcy nabytego w drodze spadku przedsiębiorstwa nie jest konieczna, należy uznać za prawidłowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień 14 stycznia 2006r., i jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa lub zmiany stanu faktycznego. Zgodnie z art.14b §1 i §2 Ordynacji podatkowej, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Źródło: www.mf.gov.pl (Interpretacje prawa podatkowego)

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości