Wiadomości

Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Opublikowany: wrz 30, 08:36

Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmują realokację środków finansowych z działu „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych” i przeznaczenie ich na:

• działania ujęte w dziale „Modernizacja gospodarstw rolnych” – 14 mln euro,

• działania ujęte w dziale „Grupy producentów rolnych” – 6 mln euro.

Pieniądze na dofinansowanie obu ww. działań pochodzą z oszczędności (w wysokości ok. 20 mln euro) uzyskanych ze „Wspierania gospodarstw niskotowarowych”. Ostatnie płatności w tym działaniu (realizowanym jako kontynuacja wypłaty zobowiązań zawartych w latach 2004-2006) będą wypłacane w I kwartale 2012 r. Do końca czerwca 2011 r. beneficjenci tego działu otrzymali już 2.128.077.487,40 zł. Dzięki przesunięciu zaoszczędzonych środków finansowych będą zniwelowane niedobory w dziale „Modernizacja gospodarstw rolnych”, na który zostanie przeznaczone 14 mln euro. Pozostałe 6 mln euro otrzymają producenci rolni zrzeszeni w grupach.

Zmiany obejmą również działania w dziale „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. Konieczność zmian wynika ze skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych , które wystąpiły latach 2010 i 2011 (intensywne opady, w tym gradobicia, przymrozki, itp.). W ich wyniku producenci rolni ponieśli znaczne straty zarówno w uprawach, jak i w majątku dotkniętych klęskami żywiołowymi gospodarstw. Potrzebują one większego wsparcia finansowego na odbudowę czy wzmocnienie potencjału produkcyjnego.

Poszkodowanym gospodarstwom będzie przysługiwać pomoc do kwoty odpowiadającej maksymalnie 130 proc. wartości ogółu poniesionych strat. Pomoc tę będzie można przeznaczyć na:

• budowę, remonty lub modernizację budynków i budowli,

• zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,

• zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej – w tym drogi wewnętrzne, ujęcia wody, instalacje elektryczne,

• odtwarzanie sadów, lub plantacji wieloletnich oraz związanych z nimi instalacji i wyposażenia,

• zakup lub instalację maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej.

Pomoc ta będzie mieć formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych wydatkowanych na ww. inwestycje.

Źródło: www.premier.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości