Wiadomości

Organizacja szkół i przedszkoli publicznych

Opublikowany: sty 27, 14:30

W poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu. Wniosek w tej sprawie będzie uzasadniać wybór imienia, w tym kandydata na patrona szkoły lub przedszkola oraz określać plan działań szkoły lub przedszkola związanych z nadaniem imienia, a także przewidywany termin uroczystości. Nową regulacją jest przepis dotyczący zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu.

W celu dostosowania organizacji szkoły i przedszkola do zmian wprowadzanych w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli, już od roku szkolnego 2017/2018, zaproponowano rozwiązanie umożliwiające szkołom, które posiadają patrona (imię). Przepisy zezwalają na zachowanie swojego imienia w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Uregulowana została również sytuacja, gdzie imię lub imiona posiadają szkoły funkcjonujące w zespołach szkół.

Projekt rozporządzenia wprowadza również standardy warunków pobytu uczniów w internatach organizowanych przez publiczne szkoły. Określone zostały normy dotyczące liczby uczniów w grupie wychowawczej, która nie może przekraczać 30 uczniów w szkole podstawowej i 35 uczniów w szkole ponadpodstawowej. Liczba uczniów w grupie wychowawczej, w której są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym będzie wynosić nie więcej niż 25 osób. W grupie tej jednocześnie może być nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dodatkowo wprowadzono przepis zakładający, że zadania internatu są realizowane we współpracy z rodzicami ucznia, szkołą i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Projektowane rozporządzenie zachowuje dotychczasowe rozwiązania przewidziane w art. 61 ustawy o systemie oświaty dotyczące liczebności dzieci i uczniów w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej. Liczba ta nie może być większa niż 25 osób.

Przewidziano ponadto, że liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20. Jednocześnie może być nim nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

Dodatkowo w projektowanych przepisach zrezygnowano ze wskazywania minimalnej liczby uczniów. Określają one jedynie górną granicę liczby dzieci w oddziale przedszkola specjalnego i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, a także oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej (§ 6 ust. 2–4).

W projektowanym rozporządzeniu wskazano także inne grupy dzieci i uczniów, które dotychczas nie były wymienione w przepisach rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Przewidziano także nowe regulacje wskazujące maksymalną liczbę uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (nie więcej niż 5 uczniów), którzy mogą być w zorganizowanych dla nich łącznych oddziałach szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego oraz łącznych oddziałach specjalnych w szkole ogólnodostępnej i przedszkolu ogólnodostępnym (§ 6 ust. 2 pkt 7 i ust. 3 pkt 9).

Projekt rozporządzenia określa również terminy opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola.

Terminy:

do 10 kwietnia danego roku – opracowanie arkusza organizacyjnego przez dyrektora szkoły lub przedszkola. Przed przekazaniem do organu prowadzącego arkusz powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zakładowe organizacje związkowe (o których mowa w ustawie – Prawo oświatowe),
do 8 kwietnia danego roku – wydawanie opinii zakładowych organizacji związkowych,
do 25 maja danego roku – zatwierdzenie przez organ prowadzący szkołę lub przedszkole arkusza organizacji, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub przedszkolem,
do 30 kwietnia danego roku – wydanie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
W przepisach przejściowych zostały przewidziane inne, dłuższe niż w projekcie rozporządzenia, terminy opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkoły i przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Umożliwi to przygotowanie przez szkoły

i przedszkola oraz ich organy prowadzące arkuszy organizacyjnych, uwzględniających zmiany związane z reformą ustroju szkolnego. Rozszerzony został wykaz treści, jakie powinien zawierać arkusz organizacji szkoły i przedszkola.

Nowym rozwiązaniem jest uwzględnienie w arkuszu organizacji szkoły podstawowej, w której znajdują się oddziały przedszkolne, regulacji odnoszących się bezpośrednio do tego oddziału.

W związku z rezygnacją z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, część jego zapisów została przeniesiona na poziom ustawy – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie stanowi wykonanie nowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 111 ustawy – Prawo oświatowe.

Projekt rozporządzenie dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Źródło: www.men.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości