Wiadomości

Obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne

Opublikowany: 2007-03-30

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 25 pod pozycją 162 ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W wykonaniu art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.), Minister Skarbu Państwa jest właściwy do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., pełniących funkcje publiczne na dzień 15 marca 2007 r. i od osób kandydujących po tym dniu na funkcje publiczne określone w art. 4 pkt 19, 24a), 25, 37, 38, 39, 41, 42 i 51 ustawy.

Osoby urodzone przez dniem 1 sierpnia 1972 r., pełniące funkcje publiczne na dzień 15 marca 2007 r., zgodnie z art. 56 ust. 1, są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia wysłanego przez właściwy do jego odebrania organ.

Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę powiadomioną o tym obowiązku traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Fakt pozbawienia funkcji publicznej stwierdza podmiot właściwy w prawie pozbawienia lub stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznej.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takim przypadku, osoba składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwemu organowi.

W przypadku składania do Ministra Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia w odpowiedzi na powiadomienie przesłana przez Ministra Skarbu Państwa, proszę o powołanie się na sygnaturę pisma zawartą na powiadomieniu. W innym przypadku, proszę o wskazanie powodu lub podstawy prawnej złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia.

Żródło: www.msp.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości