Wiadomości

Obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne

Opublikowany: mar 29, 23:17

W dniu 15 marca 2007 r. weszła w życie opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 25 pod pozycją 162 ustawa z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W wykonaniu art. 8 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.), Minister Skarbu Państwa jest właściwy do odebrania oświadczenia lustracyjnego od osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., pełniących funkcje publiczne na dzień 15 marca 2007 r. i od osób kandydujących po tym dniu na funkcje publiczne określone w art. 4 pkt 19, 24a), 25, 37, 38, 39, 41, 42 i 51 ustawy.

Osoby urodzone przez dniem 1 sierpnia 1972 r., pełniące funkcje publiczne na dzień 15 marca 2007 r., zgodnie z art. 56 ust. 1, są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia wysłanego przez właściwy do jego odebrania organ.

Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę powiadomioną o tym obowiązku traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Fakt pozbawienia funkcji publicznej stwierdza podmiot właściwy w prawie pozbawienia lub stwierdzenia wygaśnięcia funkcji publicznej.

Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. W takim przypadku, osoba składa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego właściwemu organowi.

W przypadku składania do Ministra Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia w odpowiedzi na powiadomienie przesłana przez Ministra Skarbu Państwa, proszę o powołanie się na sygnaturę pisma zawartą na powiadomieniu. W innym przypadku, proszę o wskazanie powodu lub podstawy prawnej złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia.

Żródło: www.msp.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości