Wiadomości

Nowe zasady identyfikacji zwierząt. Projekt zmian.

Opublikowany: kwi 7, 07:55

Proponowane przepisy wdrażają postanowienia rozporządzenia wspólnotowego nr 504/2008, dotyczące metod identyfikacji koniowatych, głównie koni i osłów oraz ich krzyżówek. Regulacje wspólnotowe zobowiązują do ich znakowania za pomocą elektronicznych identyfikatorów i tworzenia centralnych baz danych o zidentyfikowanych koniowatych w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia, w projekcie nowelizacji ustawy zmodyfikowano przepisy dotyczące identyfikowania koniowatych. Właściciel będzie musiał udzielić osobie dokonującej identyfikacji, czyli umieszczającej specjalny czip pod skórą na szyi zwierzęcia, pomocy niezbędnej do wykonania tej czynności. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony będzie można odstąpić od identyfikacji, ale wtedy zwierzę to nie będzie mogło opuścić gospodarstwa.

Dane dotyczące koniowatych będą wprowadzane do nowo utworzonej centralnej bazy danych, która będzie prowadzona przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK). Pozostałe organizacje prowadzące rejestry koniowatych, takie jak np. Polski Klub Wyścigów Konnych czy Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków, będą przekazywały posiadane informacje do centralnej bazy danych. Koszty prowadzenia bazy będą ponosili wszyscy właściciele zwierząt.

Nowe przepisy zakładają, że właściciel koniowatych będzie mógł uzyskać informacje zawarte w rejestrze, dotyczące zwierząt będących jego własnością. Będzie mógł także zgłosić się do organizacji prowadzącej rejestr z wnioskiem o zaktualizowanie informacji, aby były one zgodne ze stanem faktycznym. Podniesie to wiarygodność danych zawartych w rejestrach.
Projekt zakłada też, że pewne czynności dotychczas wykonywane przez posiadaczy koniowatych (np. zgłaszanie urodzenia zwierzęcia) będą wykonywane przez ich właścicieli. Przewidziano także możliwość zaopatrywania w paszporty koniowatych żyjących w parkach narodowych lub krajobrazowych.
Pozostałe zmiany polegają na doprecyzowaniu obowiązujących przepisów dotyczących identyfikacji oraz rejestracji bydła, owiec, kóz i świń. Zapewniają też większe możliwości korzystania z danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponuje się, aby nowe przepisy obowiązywały od 1 lipca 2009 r.

Źródło: www.premier.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości