Wiadomości

Jaką stawką powinna być opodatkowana sprzedaż rolet, moskitier, żaluzji wraz z montażem w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych?

Opublikowany: sty 27, 07:29

W dniu 7.08.2006 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez spółkę. Spółka kupuje materiały opodatkowane podatkiem VAT ze stawką 22% i produkuje z nich rolety zewnętrzne, roletki wewnętrzne, moskitiery, żaluzje, które zostają potem zamontowane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować Wnioskodawca przy sprzedaży rolet, moskitier, żaluzji wraz z montażem w budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż z montażem wymienionych urządzeń w budynkach mieszkalnych winna być opodatkowana według stawki 7% podatku VAT, natomiast w budynkach niemieszkalnych zastosowana winna być stawka podstawowa tj. 22% podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu nie potwierdza prawidłowości stanowiska Podatnika:

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu między innymi do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się stosownie do zapisu art. 146 ust. 2 ustawy, roboty budowlane dotyczące zarówno inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej jak i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy – Budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo Minister Finansów na mocy ww. rozporządzenia (poz. 20 załącznik nr 1) objął stawką 7% także budowę , remonty i bieżącą konserwację budynków zbiorowego zamieszkania PKOB ex 1130, wykonywane w obiektach:

1 – domy opieki społecznej, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezrobotnych

2 – budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Z kolei dostawa materiałów budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 22%. Zarówno towary jak i usługi zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych. O ostatecznym zastosowaniu stawki podatku decydować więc będzie treść umowy cywilnoprawnej z której jednoznacznie winno wynikać czy przedmiotem umowy będzie usługa budowlano – montażowa czy też sprzedaż towaru wraz z montażem.

Wynika z tego, że jeżeli przedmiotem umowy cywilnoprawnej będzie sprzedaż wytworzonych przez Podatnika rolet, roletek, moskitier, żaluzji wraz z montażem, a w cenie dostawy towaru zawarta jest również usługa montażu, to zgodnie z obowiązującymi normami statystycznymi PKWiU całość transakcji będzie traktowana jako sprzedaż i podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej 22% stawki podatku VAT. Natomiast w przypadku gdy przedmiotem umowy jest usługa budowlana związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego (sklasyfikowana zgodnie z normami statystycznymi PKWiU w grupowaniu 45), a roboty zostaną wykonane z materiałów zleceniodawcy albo zakupionych lub wytworzonych przez wykonawcę, które będą elementem kalkulacyjnym ceny, to całość transakcji opodatkowana będzie według stawki 7% podatku VAT. W przypadku usług budowlanych w obiektach innych niż mieszkaniowe, stawka podatku wynosi 22%.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że przedmiotem powyższego zapytania jest dostawa towaru, gdyż Podatnik jako producent lub sprzedawca dokonuje sprzedaży wraz z montażem ww. rolet, roletek itd. W opisanym przypadku zasadne jest opodatkowanie według stawki podstawowej 22% podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

Źródło: www.mf.gov.pl, Interpretacje prawa podatkowego

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości