Wiadomości

Jaką stawką powinna być opodatkowana sprzedaż rolet, moskitier, żaluzji wraz z montażem w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych?

Opublikowany: 2007-01-27

W dniu 7.08.2006 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez spółkę. Spółka kupuje materiały opodatkowane podatkiem VAT ze stawką 22% i produkuje z nich rolety zewnętrzne, roletki wewnętrzne, moskitiery, żaluzje, które zostają potem zamontowane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować Wnioskodawca przy sprzedaży rolet, moskitier, żaluzji wraz z montażem w budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych. Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż z montażem wymienionych urządzeń w budynkach mieszkalnych winna być opodatkowana według stawki 7% podatku VAT, natomiast w budynkach niemieszkalnych zastosowana winna być stawka podstawowa tj. 22% podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu nie potwierdza prawidłowości stanowiska Podatnika:

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) cytowanej wyżej ustawy o podatku VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę 7% w odniesieniu między innymi do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się stosownie do zapisu art. 146 ust. 2 ustawy, roboty budowlane dotyczące zarówno inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej jak i remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy – Budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo Minister Finansów na mocy ww. rozporządzenia (poz. 20 załącznik nr 1) objął stawką 7% także budowę , remonty i bieżącą konserwację budynków zbiorowego zamieszkania PKOB ex 1130, wykonywane w obiektach:

1 – domy opieki społecznej, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezrobotnych

2 – budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Z kolei dostawa materiałów budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem w wysokości 22%. Zarówno towary jak i usługi zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o VAT identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych. O ostatecznym zastosowaniu stawki podatku decydować więc będzie treść umowy cywilnoprawnej z której jednoznacznie winno wynikać czy przedmiotem umowy będzie usługa budowlano – montażowa czy też sprzedaż towaru wraz z montażem.

Wynika z tego, że jeżeli przedmiotem umowy cywilnoprawnej będzie sprzedaż wytworzonych przez Podatnika rolet, roletek, moskitier, żaluzji wraz z montażem, a w cenie dostawy towaru zawarta jest również usługa montażu, to zgodnie z obowiązującymi normami statystycznymi PKWiU całość transakcji będzie traktowana jako sprzedaż i podlegać będzie opodatkowaniu według podstawowej 22% stawki podatku VAT. Natomiast w przypadku gdy przedmiotem umowy jest usługa budowlana związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego (sklasyfikowana zgodnie z normami statystycznymi PKWiU w grupowaniu 45), a roboty zostaną wykonane z materiałów zleceniodawcy albo zakupionych lub wytworzonych przez wykonawcę, które będą elementem kalkulacyjnym ceny, to całość transakcji opodatkowana będzie według stawki 7% podatku VAT. W przypadku usług budowlanych w obiektach innych niż mieszkaniowe, stawka podatku wynosi 22%.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że przedmiotem powyższego zapytania jest dostawa towaru, gdyż Podatnik jako producent lub sprzedawca dokonuje sprzedaży wraz z montażem ww. rolet, roletek itd. W opisanym przypadku zasadne jest opodatkowanie według stawki podstawowej 22% podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT.

Źródło: www.mf.gov.pl, Interpretacje prawa podatkowego

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości