Wiadomości

Czy rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego, która w dacie zawarcia spełniała przesłanki art.23b ust. 1 updof skutkuje koniecznością korekty kosztów uzyskania przychodów?

Opublikowany: wrz 17, 08:46

Art. 23b ust. 1 updof wskazuje jakie warunki powinna spełniać umowa leasingu operacyjnego, aby opłaty ustalone w tej umowie stanowiły przychód u finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodu u korzystającego. Jednym z warunków jest minimalny czas trwania umowy. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowań dotyczących sposobu rozliczenia poniesionych opłat leasingowych w przypadku rozwiązania umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu umowy. Zatem fakt, że umowa leasingowa spełniająca, w dacie jej zawarcia, ustawowe kryteria określone w art. 23b ust. 1 updof została rozwiązana przed terminem, nie powoduje, że dotychczas poniesione opłaty powinny być uznane za wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Takiego skutku rozwiązania umowy leasingu przepisy updof nie przewidują.

Źródło: www.kip.mofnet.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości