Wiadomości

Ważne terminy dla NGO

Opublikowany: sty 27, 08:52

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status pożytku publicznego (OPP), ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego (do końca marca).

Organizacja pożytku publicznego sprawozdania finansowe i merytoryczne zamieszcza również na swojej stronie internetowej.

Sprawozdania organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Fundacje nie posiadające statusu opp zobowiązane są do składania corocznych sprawozdań merytorycznych z działalności do 31 grudnia danego roku za rok poprzedni.

Fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego (www.pozytek.gov.pl) sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe, nie mają obowiązku składania sprawozdania merytorycznego do ministra właściwego ze względu na cele fundacji i zakres działania ministra nadzorującego.

Do każdego 20 dnia miesiąca- organizacja pozarządowa, która zatrudnia osoby na umowy o dzieło, na zlecenie lub umowy o pracę musi przekazywać zaliczki na podatek (podatek dochodowy od osób fizycznych), związany z tymi umowami do 20 dnia następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

Do każdego 15 dnia miesiąca – organizacja, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie przesyła deklarację ZUS za pomocą programu Płatnik do 15 następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

31 marca – upływa termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego organizacji.

10 lipca – upływa ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego

Dotyczy to organizacji, których władze przyjęły takie sprawozdanie w ostatnim dopuszczalnym terminie, czyli 30 czerwca. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do US upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia. Za spóźnienie grozi kara finansowa.

15 lipca – ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań MRPiPS, dla organizacji, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez MRPiPS do 15 lipca. Jeśli tego nie zrobi, zostanie wykreślona z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

15 lipca- to ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Ten obowiązek dotyczy organizacji, prowadzących działalność gospodarczą. Sprawozdanie finansowe zatwierdzone 30 czerwca musi zostać złożone do KRS do 15 lipca. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

30 listopada- ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań MRPiPS dla organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy

Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej w bazie sprawozdań MRPiPS zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości