Wiadomości

Reforma edukacji w odniesieniu do szkolnictwa artystycznego

Opublikowany: gru 14, 08:59

Szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia zachowają dotychczasowy sześcioletni system kształcenia, przy czym minister kultury – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców – przewiduje 5-letni okres przejściowy dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia – poinformowała podczas briefingu prasowego 7 grudnia 2016 r. w siedzibie MKiDN wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

W briefingu uczestniczył także doradca wiceminister Zwinogrodzkiej, Maksymilian Bylicki. Jak wyjaśnił, utrzymanie dotychczasowego systemu nauczania 6+6 w szkołach muzycznych jest zgodne z licznymi postulatami rodziców uczniów tych szkół, kierowanymi do ministerstwa kultury.
Szkoły muzyczne

Docelowo kształcenie dzieci i młodzieży w szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia będzie przebiegało w dotychczasowym systemie sześcioletnim, zarówno w odniesieniu do szkół z pionem przedmiotów ogólnokształcących, jak i bez kształcenia ogólnego.

W okresie 5 lat wdrażania reformy systemu oświaty uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych pierwszego stopnia, którzy obecnie uczęszczają do klas II – VI będą mogli dokończyć w swojej szkole program ośmioletniej szkoły podstawowej. Uczniowie ci będą kształceni zarówno w zakresie programu klasy VII i VIII szkoły podstawowej, jak i artystycznie, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla klas I i II szkoły muzycznej drugiego stopnia. Jest to rozwiązanie przewidziane dla tych uczniów, którzy nie kontynuując nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej drugiego stopnia, po ukończeniu klasy szóstej będą chcieli pozostać w dotychczasowej szkole muzycznej. Umożliwi im to dokończenie nauki, bez konieczności zmiany szkoły po klasie VI, a dodatkowo uczniowie ci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej drugiego stopnia do klasy wyższej niż pierwsza.

Podstawowym powodem, dla którego MKiDN zachowuje dotychczasowy sześcioletni okres nauki w szkołach muzycznych jest zapewnienie uczniom szkół drugiego stopnia – szkół zawodowych – właściwego czasu na rozwój uzdolnień pod opieką mistrza – nauczyciela przedmiotu głównego. Dla rozwoju ucznia szkoły drugiego stopnia najbardziej wskazane jest, aby możliwie jak najwcześniej rozpoczął naukę z nauczycielem, który doprowadzi go do dyplomu. Zgodnie z celem, dla którego tworzone są szkoły artystyczne, chcemy zadbać przede wszystkim o uczniów najbardziej uzdolnionych, którzy w przyszłości z większym powodzeniem będą mogli ubiegać się o kierunkowe studia w uczelniach artystycznych, rywalizować w krajowych i międzynarodowych konkursach wykonawczych oraz na drodze zawodowej kariery.

Drugi powód to zapewnienie uczniom i absolwentom tych szkół poziomej drożności w kształceniu muzycznym. Przy różnej długości cyklów najzdolniejsi absolwenci szkół muzycznych I stopnia bez przedmiotów ogólnokształcących nie mieliby żadnych szans na podjęcie nauki w czteroletniej szkole ogólnokształcącej muzycznej II stopnia, gdyż mieliby dwuletnią lukę w kształceniu muzycznym. Model 6+6 jest więc wyrazem troski o najbardziej uzdolnionych uczniów szkół muzycznych I stopnia z mniejszych miejscowości, którzy zdecydują się na podjęcie nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia w większym ośrodku. Dla takich uczniów, którzy muszą korzystać z zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, połączenie kształcenia ogólnego i artystycznego w jednej szkole jest szczególnie korzystne.

Nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkołach muzycznych przebiega zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Oznacza to, że między tymi szkołami występuje pozioma drożność. Każdy uczeń ma możliwość przejścia w każdej chwili (na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub w trakcie roku szkolnego) ze szkoły ogólnokształcącej muzycznej do podstawowej i liceum, nawet jeśli z przedmiotów artystycznych nie otrzyma ocen promujących.

Szkoły plastyczne

Kształcenie plastyczne realizowane jest w polskim systemie szkolnictwa artystycznego wyłącznie na poziomie średnim. Nauka w liceach plastycznych rozpocznie się po ukończeniu przez ucznia szkoły podstawowej (zatem rok wcześniej niż dotychczas) i potrwa, w zależności od specjalności, 4 lub 5 lat. Obecnie rady pedagogiczne poszczególnych liceów plastycznych ustalają, który z powyższych dwóch modeli kształcenia będzie najbardziej adekwatny do ich profilu nauczania.

Szkoły baletowe i inne szkoły artystyczne

Nie będzie zmian w systemie nauczania w szkołach baletowych, szkołach sztuki tańca, szkołach sztuki cyrkowej oraz policealnych szkołach artystycznych. Szkoły baletowe i szkoły sztuki tańca pozostaną przy obecnie obowiązującym 9-letnim cyklu kształcenia i jak do tej pory będą przyjmowały kandydatów po ukończeniu przez nich III klasy szkoły podstawowej.

Kształcenie cyrkowe będzie odbywało się tak jak dotychczas w szkole sztuki cyrkowej o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiającej uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Ustawa Prawo oświatowe

Ustawą Prawo oświatowe obecnie zajmuje się parlament. Wszystkie rozporządzenia, także te z delegacji dla ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zostaną wydane po uchwaleniu ustawy przez parlament i podpisaniu jej przez prezydenta. Należy do nich nowe rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. Powstaje ono aktualnie we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a jego treść jest konsultowana ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego. MKiDN bierze pod uwagę wszystkie opinie i stanowiska, jednakże podstawowym zadaniem MKiDN jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad wszystkimi szkołami artystycznymi jest zapewnienie należytego wykształcenia w zawodach artystycznych i utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji artystycznych absolwentów tych szkół.

Szkolnictwo artystyczne

W Polsce istnieje około 1000 szkół artystycznych (muzycznych, plastycznych, baletowych, animatorów kultury i jedna cyrkowa). Dla wszystkich Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organem nadzoru, a dla 390 szkół jest równocześnie organem prowadzącym.

Około 200 szkół prowadzą jednostki samorządu terytorialnego, a 344 – inne osoby fizyczne lub prawne. Przeszło 170 z tych szkół niepublicznych posiada uprawnienia szkoły publicznej. 49 szkół muzycznych pierwszego stopnia (jest ich w sumie 514) i 33 szkoły muzyczne drugiego stopnia (ogólna ich liczba to 170) prowadzi również nauczanie ogólnokształcące. Przedmioty ogólnokształcące znajdują się w planie nauczania we wszystkich szkołach plastycznych i ogólnokształcących szkołach baletowych. Uczniowie tych szkół otrzymują wykształcenie artystyczne oraz ogólne.

Do wszystkich szkół muzycznych drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci szkół pierwszego stopnia, którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne o charakterze konkursowym. We wszystkich szkołach artystycznych kształci się ok. 1 proc. polskich dzieci i młodzieży.

Źródło: www.mkidn.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości