Wiadomości

Odstępstwo od przepisów technicznych dla budynków

Opublikowany: lis 4, 13:24

Przepisy ustawy – Pawo budowlane przewidują, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, procedurę uzyskania odstępstwa (art. 9 ust. 1) od przepisów techniczno-budowlanych , o których mowa w art. 7 – a zatem w odniesieniu do budynków – od Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odstępstwo

Nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Kto i kiedy składa wniosek?

Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo, właściwy organ (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 9 ust. 3).

Co powinien zawierać wniosek?

charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
propozycje rozwiązań zamiennych;
pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.
MIB rozpatruje wnioski o upoważnienie w sprawie odstępstwa zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków (art. 9 ust. 4). Jednakże, ostateczną decyzję w drodze postanowienia podejmuje, po uzyskaniu upoważnienia oraz analizie zebranego materiału dowodowego w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, który udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Formularz wniosku w sprawie udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( RTF 132.97 KB), nie jest wzorem obowiązkowego stosowania, a jedynie drukiem stanowiącym formę uproszczenia i ujednolicenia zakresu dokumentów i informacji, jakie powinny zostać przesłane do udzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Źródło: www.mib.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości