Wiadomości

Wymeldowanie osoby z mieszkania, domu

Opublikowany: 2006-11-29

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona
 • nazwisko rodowe
 • nazwiska i imiona poprzednie;
 • imiona rodziców;
 • nazwiska rodowe rodziców;
 • stan cywilny;
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;
 • płeć;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL;
 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych;
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • o wykształceniu.

W siedzibie urzędu miasta lub gminy możemy otrzymać stosowny formularz do którego wpiszemy powyższe dane.

Wymeldowanie administracyjne

Jeżeli określona osoba nie dopełni obowiązku wymeldowania się organ gminy wydaje na wniosek strony ( najczęściej właściciela mieszkania) lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przepis ten często stosuje się w przypadku rozwodu, separacji małżonków lub eksmisji lokatora.

Termin załatwienia sprawy – zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Opłata skarbowa wynosi:

 • podanie 5 zł
 • załącznik 0,50 zł

Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akt prawny: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960 ze zmianami)

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości