Wiadomości

Wymeldowanie osoby z mieszkania, domu

Opublikowany: lis 29, 12:03

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona
 • nazwisko rodowe
 • nazwiska i imiona poprzednie;
 • imiona rodziców;
 • nazwiska rodowe rodziców;
 • stan cywilny;
 • imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;
 • płeć;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL;
 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych;
 • adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące;
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • o wykształceniu.

W siedzibie urzędu miasta lub gminy możemy otrzymać stosowny formularz do którego wpiszemy powyższe dane.

Wymeldowanie administracyjne

Jeżeli określona osoba nie dopełni obowiązku wymeldowania się organ gminy wydaje na wniosek strony ( najczęściej właściciela mieszkania) lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Przepis ten często stosuje się w przypadku rozwodu, separacji małżonków lub eksmisji lokatora.

Termin załatwienia sprawy – zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

Opłata skarbowa wynosi:

 • podanie 5 zł
 • załącznik 0,50 zł

Zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Akt prawny: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960 ze zmianami)

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości