Wiadomości

Wyliczanie terminów zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym

Opublikowany: lip 6, 00:18

Zasady wyliczenia terminów określone są w art. od 110 do 116 kodeksu cywilnego.

Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

Przykład: Jeżeli w poniedziałek została zawarta umowa sprzedaży rzeczy (zdarzenie) określony w umowie termin 3 dni od zawarcia na wydanie rzeczy będącej przedmiotem sprzedaży liczy się od dnia następnego czyli od wtorku kończy się zaś o godz. 24.00 we czwartek.

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Przykład:

I. Jeżeli strony 22 lutego 2003 roku zawarły umowę zobowiązującą do zawarcia umowy przeniesienia rzeczy za dwa lata termin ten upływa dokładnie 22 lutego 2005 roku.

II. Jeżeli strony 16 maja 2005 roku zawarły umowę zobowiązującą do wykonania robót budowlanych w terminie do 4 miesięcy termin ten upływa dokładnie 16 września 2005 roku.

III. Jeżeli sąd nakazał w środę aby strona postępowania w ciągu tygodnia złożyła odpowiednie dokumenty termin ten upływa w następną środę.

Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom nawet jeżeli miesiąc jest krótszy (luty) bądź dłuższy.

Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – Święto Państwowe,
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,
 • niedziele.

Jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym.

Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości