Wiadomości

Możliwość uchylenia się od skutków uznania dziecka (unieważnienie uznania)

Opublikowany: lip 5, 01:58

W myśl przepisu § 1 art. 80 kro, mężczyzna, który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Wynika z tego, że niezgodność uznania ze stanem rzeczywistym ( a więc fakt, iż mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka) w ogóle nie może być podstawą powództwa o unieważnienie uznania.

W orzeczeniu z dnia 14 lutego 1969 r. I CR 570/68 OSNCP 1969/10 poz. 186 Sąd Najwyższy wyjaśnił, iż okoliczność, że mężczyzna, który uznał dziecko, nie jest biologicznym ojcem, nie powoduje z samego prawa nieważności uznania, może jedynie stanowić podstawę unieważnienia uznania na żądanie osoby uprawnionej, to jest samego dziecka i prokuratora. Uprawnienie takie nie przysługuje mężczyźnie, który uznał nie swoje dziecko.

Nie ma potrzeby badania, czy zachodziły przesłanki do unieważnienia uznania dziecka z powodu wady oświadczenia woli uznającego, skoro wytoczył powództwo o unieważnienie po upływie przewidzianego ustawą rocznego terminu od złożenia oświadczenia.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości