Wiadomości

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych za radio i telewizję

Opublikowany: sty 28, 08:21

W dniu 26 stycznia 2010 r. Pan Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych z pominięciem przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją oraz postanowienie o jej publikacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

7 lipca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

W dniu 4 listopada 2009 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, m.in. iż art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 13 czerwca 2008 r. w zakresie, w jakim do art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych dodaje punkt 7 lit. f—g, a także art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy z 13 czerwca 2008 r., są niezgodne z art. 2 w związku z art. 121 ust. 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone z naruszeniem proceduralnych zasad tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawnym. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy uznane za niekonstytucyjne nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

Niezwłocznie po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem z Trybunału Konstytucyjnego Pan Prezydent, działając na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji, pismem z dnia 4 grudnia 2009 r. zwrócił się do Marszałka Sejmu z prośbą o przedstawienie obligatoryjnej opinii w sprawie trybu podpisania ustawy. Zgodnie bowiem z art. 122 ust. 4 Konstytucji, w przypadku uznania przez Trybunał Konstytucyjny, że niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, i że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

W opinii z dnia 14 stycznia 2010 r. Marszałek Sejmu wyraził pogląd, że Pan Prezydent może podpisać ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.

Ponadto, w dniu 22 stycznia 2010 r. do Kancelarii Prezydenta wpłynął z Sejmu tekst ustawy z 13 czerwca 2008 r. zawierający adnotację o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero w tym momencie ustawa była gotowa do podpisu Prezydenta RP, co też Prezydent niezwłocznie uczynił.

Wyjaśniamy również, że w obecnym kształcie ustawy (po wejściu jej w życie) art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych otrzyma brzmienie: „Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.);
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).”

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ponadto zgodność z Konstytucją art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r., stanowiącego podstawę do wydania rozporządzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji określającego sposób zwrotu opłat abonamentowych osobom, które uiściły opłaty za miesiące, za które opłata jest nienależna. Zatem obecnie nie obowiązują żadne przepisy regulujące zwrot wpłaconych w 2010 r. kwot osobom zwolnionym z opłat abonamentowych. Uzupełnienie tej luki musi nastąpić poprzez uchwalenie stosowanych przepisów przez Parlament.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości