Wiadomości

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych za radio i telewizję

Opublikowany: 2010-01-28

W dniu 26 stycznia 2010 r. Pan Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych z pominięciem przepisów uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją oraz postanowienie o jej publikacji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

7 lipca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

W dniu 4 listopada 2009 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok stwierdzający, m.in. iż art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 13 czerwca 2008 r. w zakresie, w jakim do art. 4 ust. 1 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych dodaje punkt 7 lit. f—g, a także art. 2 ust. 3 i art. 3 ustawy z 13 czerwca 2008 r., są niezgodne z art. 2 w związku z art. 121 ust. 2 Konstytucji przez to, że zostały uchwalone z naruszeniem proceduralnych zasad tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawnym. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy uznane za niekonstytucyjne nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą.

Niezwłocznie po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem z Trybunału Konstytucyjnego Pan Prezydent, działając na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji, pismem z dnia 4 grudnia 2009 r. zwrócił się do Marszałka Sejmu z prośbą o przedstawienie obligatoryjnej opinii w sprawie trybu podpisania ustawy. Zgodnie bowiem z art. 122 ust. 4 Konstytucji, w przypadku uznania przez Trybunał Konstytucyjny, że niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, i że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

W opinii z dnia 14 stycznia 2010 r. Marszałek Sejmu wyraził pogląd, że Pan Prezydent może podpisać ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niekonstytucyjne.

Ponadto, w dniu 22 stycznia 2010 r. do Kancelarii Prezydenta wpłynął z Sejmu tekst ustawy z 13 czerwca 2008 r. zawierający adnotację o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero w tym momencie ustawa była gotowa do podpisu Prezydenta RP, co też Prezydent niezwłocznie uczynił.

Wyjaśniamy również, że w obecnym kształcie ustawy (po wejściu jej w życie) art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych otrzyma brzmienie: „Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.);
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252).”

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ponadto zgodność z Konstytucją art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r., stanowiącego podstawę do wydania rozporządzenia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji określającego sposób zwrotu opłat abonamentowych osobom, które uiściły opłaty za miesiące, za które opłata jest nienależna. Zatem obecnie nie obowiązują żadne przepisy regulujące zwrot wpłaconych w 2010 r. kwot osobom zwolnionym z opłat abonamentowych. Uzupełnienie tej luki musi nastąpić poprzez uchwalenie stosowanych przepisów przez Parlament.

Źródło: www.prezydent.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Notariusz – najważniejsze opłaty notarialne

Regułą jest, iż maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Wartość tą ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń strony (stron) czynności.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości