Wiadomości

Egzamin prokuratorski - zagadnienia z egzaminu z zakresu prawa cywilnego

Opublikowany: kwi 20, 11:38

Niniejszym publikujemy listę zagadnień z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, które mogą okazać się pomocne przy zdawaniu egzaminu prokuratorskiego. Celem publikacji jest wskazanie węzłowych problemów, z jakimi można spotkać się na egzaminie i w toku praktyki zawodowej w wymiarze sprawiedliwości.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Sprawa cywilna – pojęcie.
2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.
3. Przedawnienie roszczeń.
4. Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosunków regulowanych przez Kodeks cywilny.
5. Wady oświadczenia woli.
6. Nieważność czynności prawnych ze względu na treść i niezachowanie formy.
7. Istota ochrony dóbr osobistych.
8. Nadużycie prawa podmiotowego.
9. Ciężar dowodu.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

1. Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego.
2. Przebieg postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie.
3. Kurator i doradca tymczasowy.
4. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu przez uczestnika postępowania.
5. Krąg uczestników postępowania o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO RODZINNE

1. Władza rodzicielska od strony jej zawieszenia, ograniczenia i pozbawienia.
2. Przesłanki zaprzeczenia ojcostwa.
3. Materialnoprawne podstawy powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa.
4. Podstawy unieważnienia małżeństwa.
5. Przesłanki rozwiązania przysposobienia ( „ważne powody” – orzecznictwo ).
6. Dowody biologiczne w sprawach dotyczących pochodzenia dziecka.
7. Zakres obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci i dzieci względem rodziców.
8. Problematyka pochodzenia dziecka w małżeństwie. Stan cywilny takiego dziecka.
9. Przesłanki stwierdzenia bezwzględnej nieważności uznania dziecka ( uznanie dziecka przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych, uznanie dziecka, którego ojcostwo zostało ustalone ).
10. Podstawy unieważnienia uznania dziecka.
11. Problematyka uznania dziecka.
12. Zagadnienia ustania małżeńskiej wspólności majątkowej w trakcie małżeństwa.
13. Majątek wspólny i majątek odrębny – składniki.
14. Rozwód.
15. Postępowania odrębne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

PRAWO RZECZOWE

1. Roszczenie windykacyjne – istota.
2. Istota roszczenia negatoryjnego.
3. Posiadanie i jego ochrona.
4. Przesłanki nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
5. Przesłanki nabycia własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej do władania nią, z uwzględnieniem nabycia własności rzeczy zgubionej, utraconej, itd. ( art.169 k.c. )

ZOBOWIĄZANIA

1. Przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta.
2. Przedawnienie roszczeń z czynów niedozwolonych.
3. Istota odpowiedzialności solidarnej.
4. Zasady odpowiedzialności za osobę, która nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę.
5. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone działaniem funkcjonariuszy publicznych.
6. Granice swobody umów.
7. Zasady i przesłanki odpowiedzialności z art. 412 k.c..
8. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie – art. 445-448 k.c..
9. Reżim odpowiedzialności cywilnoprawnej.

PRAWO SPADKOWE

1. Ogólne zasady dziedziczenia ustawowego.
2. Istota zachowku i tryb jego dochodzenia.
3. Rodzaje testamentów.
4. Kwestia dziedziczenia przez osoby przysposobione.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

1. Wymogi formalne pism procesowych i skutki ich niezachowania.
2. Właściwość rzeczowa Sądu Okręgowego i skutki jej niezachowania.
3. Podstawy kasacji.
4. Podstawy apelacji.
5. Zagadnienia dopuszczalności zażalenia.
6. Rodzaje właściwości miejscowej sądu.
7. Podmioty, w stosunku, do których stosuje się odpowiednio przepisy K.p.c. o prokuratorze.
8. Podstawy umorzenia postępowania cywilnego.
9. Przyczyny nieważności postępowania.
10. Przyczyny odrzucenia pozwu.
11. Uczestnik postępowania nieprocesowego – pojęcie ( art.510 k.p.c. ).
12. Podstawy wznowienia postępowania.
13. Znaczenie rozstrzygnięć sądów karnych dla postępowania cywilnego – czy postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wiąże sąd cywilny
14. Pojęcie zdolności sądowej i zdolności procesowej.
15. Terminy do wniesienia kasacji, apelacji, zażalenia.
16. Zagadnienia związane ze sprawami o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego i o stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia ( postępowanie delibacyjne – art. 1148-1151 k.p.c. ).
17. Postępowanie egzekucyjne – podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

UDZIAŁ PROKURATORA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

1. Normatywne podstawy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym ( K.p.c., k.r.i o., ustawa o prokuraturze ).
2. Przesłanki udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym.
3. Rodzaje legitymacji procesowej przysługującej prokuratorowi.
4. Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym.
5. Problematyka samodzielnych i niesamodzielnych powództw prokuratora.
6. Problematyka powództw prokuratora wytaczanych w oparciu o K.r.i o. w sprawach niemajątkowych.
7. Pozycja procesowa osoby, na rzecz, której prokurator wytoczył powództwo i skutki jej niewstąpienia do postępowania.
8. Obligatoryjny udział prokuratora w postępowaniu karnym.
9. Problematyka zawiadamiania prokuratora przez sąd o toczącym się postępowaniu cywilnym.
10. Problematyka inicjowania przez prokuratora postępowania cywilnego – powództwo, wniosek.
11. Wymogi formalne pozwu i wniosku prokuratora ( takie jak dla innych ).
12. Pozycja prokuratora w postępowaniu cywilnym ( może być różna w różnych układach procesowych ).
13. Obowiązki sądu w związku ze zgłoszeniem udziału w postępowaniu przez prokuratora.
14. Terminy do wniesienia apelacji i kasacji przez prokuratora, który brał albo nie brał udziału w postępowaniu.
15. Środki zaskarżenia przysługujące prokuratorowi.
16. Wstąpienie prokuratora do postępowania cywilnego.
17. Res iudicata w sprawach z powództwa prokuratora.
18. Legitymacja bierna w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego.
19. Obligatoryjne zawiadamianie prokuratora przez sąd o toczącym się postępowaniu cywilnym.
20. Działania, które powinien podjąć prokurator zawiadomiony przez sąd w trybie art.59 k.p.c..
21. Działania prokuratora, które mogą oznaczać jego wstąpienie do toczącego się postępowania cywilnego.
22. Zakres uprawnień prokuratora, który wstąpił do toczącego się postępowania cywilnego.

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości