Wiadomości

Dodatek kombatancki

Opublikowany: maj 10, 14:54

Dodatek kombatancki przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z późn. zm.). O spełnieniu warunków wymaganych do otrzymania uprawnień kombatanckich, w tym dodatku kombatanckiego, orzeka – na podstawie udokumentowanego wniosku oraz rekomendacji stowarzyszenia właściwego dla określonego rodzaju działalności kombatanckiej lub represji – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub upoważniona przez niego osoba, wydając stosowną decyzję. Na podstawie tej decyzji powyższy Urząd wydaje zaświadczenie, które stanowi dla Oddziału Regionalnego KRUS podstawę do przyznania i wypłaty dodatku kombatanckiego.

Należy dodać, że dodatek kombatancki przysługuje wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie lub tym, które zostały uznane za osoby represjonowane. W związku z tym wdowa/wdowiec po kombatancie nie ma prawa do dodatku kombatanckiego, chyba że posiada własne uprawnienia kombatanckie lub zostanie uznany za osobę represjonowaną. Dodatek kombatancki jest wypłacany, o ile nie jest już wypłacany dodatek z tytułu tajnego nauczania, który przysługuje w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, z późn. zm.).

Od 1 lutego 2005 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości dodatku kombatanckiego

Do 31 stycznia 2005 r. kwota dodatku kombatanckiego ustalana była procentowo (10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent w 1995 r.). W ten sposób ustalona kwota dodatku kombatanckiego podlegała podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, z wyjątkiem waloryzacji w roku 2002. Natomiast od 1 lutego 2005 r. dodatek kombatancki ustalany jest kwotowo. Nowy sposób obliczania kwoty dodatku kombatanckiego oznacza zmianę miesięcznej kwoty dodatku kompensacyjnego.

Źródło: www.krus.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości