Wiadomości

Czy w związku z wykonywaniem przez biegłego sądowego opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

Opublikowany: lut 3, 02:49

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że podatnik jako biegły sądowy sporządza na zlecenie sądów, prokuratur i policji pisemne opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Opinie te sporządzane są na podstawie informacji zgromadzonych przez te organy w aktach: dochodzeń, aktach śledztw oraz aktach procesów karnych. Zleceniodawcy-płatnicy za wykonane opinie naliczają podatnikowi koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%.

Według podatnika wykonane przez niego opinie stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym koszty uzyskania przychodu powinny być naliczane w wysokości 50%.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr BI/415-1023/05 Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zmienił z urzędu postanowienie organu pierwszej instancji stwierdzając, że do przychodu uzyskanego w ramach wykonywania pracy biegłego sądowego z tytułu sporządzania analiz rekonstrukcji wypadków drogowych mają zastosowanie 20% koszty uzyskania przychodów.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem zawartym w powyższej decyzji, podatnik złożył odwołanie, w którym twierdzi, że każdy wypadek drogowy jest indywidualnym, niepowtarzalnym zdarzeniem i odtwarzanie jego przebiegu, nie podlega jakimkolwiek schematom. W związku z tym każda sporządzona opinia stanowi niepowtarzalną pracę o cechach oryginalności i indywidualności i stanowi utwór. Ponadto wskazuje, że twórczy charakter opinii biegłych potwierdził także Departament Prawno – Legislacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po rozpatrzeniu zarzutów odwołania Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia 18 sierpnia 2006r. Nr BI/415-1023/05 i stwierdza, co następuje:

W myśl postanowień art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym(...).

Stosownie do treści art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 – ustala się w wysokości 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami w myśl art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r., zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu obliczone od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Zatem możliwość zastosowania kosztów w wysokości 50% uzależniona jest od uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórcę z praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). Tym samym wykonane dzieło musi faktycznie posiadać wkład twórczy autora, zaś w treści umowy powinna znajdować się klauzula, w której wprost określony będzie obowiązek przeniesienia praw autorskich do utworu.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymuje stanowisko wyrażone w decyzji dnia 18 sierpnia 2006r. Nr BI/415-1023/05, że analiza rekonstrukcji wypadku sporządzona na podstawie zebranych przez organ zlecający informacji (na które składają się m.in. zeznania świadków i ofiar, analiza techniczna samochodów uczestniczących w wypadku, wyniki badań osób uczestniczących w wypadku) oraz przy wykorzystaniu wiedzy teoretyczno-praktycznej z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego, jak również oprogramowania wspomagającego rekonstrukcję wypadków drogowych – nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sporządzane przez podatnika analizy powstały w rezultacie zastosowania określonej procedury i mają charakter dokumentów urzędowych (sądowych), których wykorzystanie określone jest przepisami prawa.

Ponadto ze stanu faktycznego przedstawionego w sprawie wynika, że podatnik otrzymał wynagrodzenie za sporządzenie opinii, a nie z tytułu korzystania przez niego z praw autorskich.

Odnosząc się do zarzutu podatnika, że twórczy charakter opinii potwierdził także Departament Prawno – Legislacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zauważa się, że o ile Ministerstwo Kultury dopuszcza istnienie twórczego charakteru opinii biegłych to potwierdza, że za słusznością stosowania 20% kosztów uzyskania do tego rodzaju przychodów przemawiają okoliczności, iż nie są to przychody z tytułu korzystania z praw autorskich. Sądy bowiem na podstawie art. 332 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. nie potrzebują uzyskiwać od twórców licencji na potrzeby postępowania sądowego. Tym samym nie mają uzasadnianej potrzeby wypłacania twórcom wynagrodzenia za jej udzielanie.

Powyższe potwierdza zatem stanowisko Dyrektora tut. Izby, że wynagrodzenie otrzymane przez podatnika (biegłego) było jedynie wynagrodzeniem za sporządzenie opinii a nie z tytułu korzystania z praw autorskich. Sądy bowiem nie potrzebują zgody autora by wykorzystać jego dzieło w prowadzonym przez siebie postępowaniu.

Źródło: www.mf.gov.pl, Interpretacje prawa podatkowego

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości