Wiadomości

Czy poniosę koszty podatkowe gdy zamienię mieszkanie własnościowe hipoteczne na mieszkanie kwaterunkowe i mieszkanie własnościowe hipoteczne na mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie?

Opublikowany: lut 4, 10:08

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że planuje Pan zamianę mieszkania własnościowego hipotecznego na kwaterunkowe prawo do lokalu lub na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Zadaje Pan pytanie czy: “poniosę koszty podatkowe gdy zamienię:- mieszkanie własnościowe hipoteczne na mieszkanie kwaterunkowe- mieszkanie własnościowe hipoteczne na mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie”

Stoi Pan na stanowisku, że opisana zamiana mieszkań jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust 1 pkt 32a .

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

W art. 21 ust. 1 pkt. 32 a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, z 2000 r., poz.176, z późn. zm.) ustawodawca wymienił enumeratywnie sytuacje w jakich ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe i stwierdził, że: “przychody uzyskane z zamiany:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

c) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)wolne są od podatku dochodowego, jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a)-c)”.

Z treści artykułu wynika również że katalog sytuacji “uprawniających do zwolnienia” jest katalogiem zamkniętym.

Jak wskazuje wyżej zacytowany przepis ustawodawca nie przewidział objęcia przedmiotowym zwolnieniem zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na mieszkanie kwaterunkowe komunalne lub zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na spółdzielczo-lokatorskie prawo do lokalu.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż odpłatne zbycie to przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Jest to coraz częściej występująca forma na rynku obrotu nieruchomościami, gdzie na skutek zawartej umowy zamiany, następuje zbycie rzeczy lub praw majątkowych.

W świetle opisanych przez Pana hipotetycznych zamierzeń należy stwierdzić, że planowana umowa nie będzie nosiła znamion umowy zamiany. Zgodnie bowiem z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze. zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przedmiotem umowy mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości, a także zbywalne prawa majątkowe. Ponieważ prawo do zamieszkiwania na podstawie umowy najmu w lokalu stanowiącym własność gminy (kwaterunkowe prawa do lokalu) lub umowy najmu w lokalu stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowej (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu) nie mieści się w kategorii praw zbywalnych, to tym samym w niniejszej sprawie nie można mówić o dokonaniu zamiany ekwiwalentnych praw majątkowych.

Osiągnięcie rzeczywistej fizycznej zamiany lokali będzie mogło być przeprowadzone poprzez sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość z jednoczesną zamianą na lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu z gminą lub spółdzielnią mieszkaniową.

W związku z tym, powyższa transakcja będzie przychodem rozumianym jako przychód zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 lit a, b w myśl którego: Źródłami przychodów są:”odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany,”i będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (PIT-23).

Źródło: www.mf.gov.pl, Interpretacje prawa podatkowego

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości