Wiadomości

Czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki poniesione na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej?

Opublikowany: lut 10, 08:51

Stosownie do art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) “kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Jak wynika z dyspozycji powyższego zapisu, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wszystkie poniesione wydatki, po wyliczeniu zastrzeżonych w ustawie, jeżeli pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z przychodami. Podatnik musi wykazać jego związek z prowadzoną działalnością oraz to, że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Bez wątpienia opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej należy kwalifikować jako koszt uzyskania dostawy energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc koszt pośrednio wykazujący związek z przychodem.

Bez wątpienia opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej należy kwalifikować jako koszt uzyskania dostawy energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc koszt pośrednio wykazujący związek z przychodem.

Kwestia ponoszenia kosztów związanych z budową sieci i wykonaniem przyłączy elektrycznych została uregulowana przepisami prawa energetycznego.

Zgodnie z nim przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane do zawarcia umowy m.in. na przyłączenie. Mają też one obowiązek zapewnienia realizacji i finansowania budowy oraz rozbudowy sieci na potrzeby podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne. Przepisy te określają m.in. szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla energii elektrycznej, w tym stawek opłat za przyłączenie do sieci.

Dlatego też, ponoszone przez podmioty opłaty za przyłącze można zaliczyć w całej wysokości w momencie poniesienia do kosztów, jeżeli spełniają warunki o których mowa w art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku dokonanej analizy stanu faktycznego tut. Organ podatkowy stwierdza, że przedmiotowy wydatek poniesiony na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej należy uznać jako koszt dostawy energii elektrycznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej strony i zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi on koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia.

Źródło: www.mf.gov.pl, Interpretacje prawa podatkowego

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości