Wiadomości

Karta podatkowa

Opublikowany: mar 14, 10:03

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów.

Kto może rozliczać dochód kartą podatkową

Możliwość rozliczania się kartą podatkową jest ograniczona do ściśle określonych rodzajów działalności wymienionych w jednej z 12 części tabeli – załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (głównie są to zawody rzemieślnicze), zawartej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, przy spełnieniu dodatkowych warunków. Aby rozliczać się na podstawie karty musisz:

- zachować limit stanu zatrudnienia (np. wulkanizator rozliczający się w formie karty może zatrudniać do trzech osób). Sprawdź, jakie są limity dla poszczegółnych rodzajów usług.

ale nie możesz:

- przy prowadzeniu działalności korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące),
- prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
- wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym

Ponadto Twój współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą, nie później niż do 20 stycznia roku na formularzu PIT-16.

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub może takie oświadczenie dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy, decyzją, ustali wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w danym roku. Podatek dochodowy ustalony w w/w formie po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek Urzędu Skarbowego w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację na druku PIT-16A. Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli zmienią się dane, które podałeś we wniosku PIT-16, albo likwidujesz działalność, powinieneś złożyć wniosek. Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności składasz na druku PIT-16Z.

Stawki podatku

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wysokość stawek uzależniona jest m.in. od:

- rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Stawki na 2017 rok znajdują się w obwieszczeniu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej.
Stawki na 2018 roku określone zostały w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej.

Obowiązki dokumentacyjne

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Karta podatkowa zwalnia również z konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Są oni również obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru. Zobacz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów).

Warto pamiętać

Karta podatkowa to:

- brak obowiązku prowadzenia ksiąg (jest jednak obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia), za wyjątkiem sytuacji gdy działalność rozpoczęto w trakcie roku podatkowego (w tym przypadku do momentu doręczenia decyzji o wysokości podatku, należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów);
uzyskanych przychodów z pozarolniczej działalności opodatkowanej tą formą nie rozlicza się zeznaniami podatkowymi;
- wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji ustalającej (na każdy rok odrębnie) i jest uzależniona jest m.in. od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości w których działalność jest wykonywana. Wysokość podatku może być obniżana lub podwyższana po spełnieniu ustawowych przesłanek w tym zakresie, jak również po zgłoszeniu zmian w działalności;
- podatek wynikający z decyzji podatnik obniża się o składki zdrowotne;
- nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł – nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Skomentuj ten artykuł na forum

Szukaj w serwisie

Wzory pozwów, wniosków, umów i innych pism

Wiadomości i porady prawne

Konkordat między Rzeczpospolita Polską a Stolicą Apostolską

Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwierdzają, że Państwo i Kościół katolicki są — każde w swej dziedzinie — niezależne i autonomiczne oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współdziałaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego.

Czytaj dalej


Więcej

Porada prawna - Prenumerata RSS

Zaprenumeruj aktualności i porady

Archiwum wiadomości